Algemene voorwaarden

Artikel 1. definities

1.1. Verhuurder: de eenmanszaak The Work Floor, statutair gevestigd te Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55673317
1.2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The Work Floor een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Werkplekken: De werkplekken die de verhuurder te huur aanbiedt.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder ter zake de verhuur van werkplekken welke worden aangeboden door de Verhuurder.
1.6. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Vergoeding: De overeengekomen huurprijs die de Huurder aan de Verhuurder dient te voldoen op grond van de Overeenkomst.
1.9. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.10. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de Huurder en/of Verhuurder worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.12. Website: www.theworkfloor.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of Overeenkomsten met de Verhuurder. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een andere partij worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een boeking dan wel akkoord via de e-mail verklaart de Huurder dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Verhuurder en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de Verhuurder Schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. De Verhuurder kan niet aan zijn offertes of Overeenkomsten worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, wordt verwezen naar de Overeenkomst dan wel naar de Schriftelijke afspraken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst c.q. de Schriftelijke afspraken.
2.6. Indien de Verhuurder niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Verhuurder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Verhuurder zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Verhuurder zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Huurder verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen werkplek.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft de Verhuurder het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgboekingen.
3.5. Alle gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Verhuurder behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.7. Verhuurder behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de Huurder geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.8. Verhuurder is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de Huurder op enigerlei wijze een mededeling aan Verhuurder verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. Vergissingen of fouten in het aanbod (of op afbeeldingen) binden Verhuurder niet.
4.2. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Huurder en Verhuurder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR HUURDER EN HET HERROEPINGSRECHT

5.1. Huurder dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
5.2. De Huurder dient Verhuurder te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De Huurder is in ieder geval verplicht Verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Verhuurder om verzoekt.
5.3. Indien in uitzondering op artikel 5.2. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verhuurder zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
5.4. De Huurder stelt Verhuurder steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
5.5. Huurder kan een overeenkomst die betrekking heeft op een boeking binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Verhuurder mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
5.6. De in artikel 5.5. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Huurder de dienst heeft afgenomen.
5.7. Indien de Huurder gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Verhuurder.
5.8. Als Huurder gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
5.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Huurder.
5.10. Huurder is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 – WERKWIJZE EN RESERVERINGEN

6.1. De Verhuurder biedt diverse Werkplekken te huur aan.
6.2. De Werkplekken kunnen via de Website, per e-mail dan wel via de telefoon worden gereserveerd. Verhuurder biedt daarbij diverse cateringsmogelijkheden aan.
6.3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Huurder de reservering heeft geplaatst. De Verhuurder bevestigt de reservering.
6.4. Het staat de Verhuurder te allen tijde vrij de gereserveerde Werkplek te vervangen door een vergelijkbare werkruimte, zonder dat er enig recht bestaat op restitutie.

7. ARTIKEL ANNULERINGEN

7.1. Annuleren van de reservering kan te allen tijde kosteloos tot 7 dagen voorafgaand aan het gereserveerde Tijdstip.
7.2. Annuleren van de reservering korter dan 7 dagen voorafgaand aan het gereserveerde Tijdstip kan eenmalig kosteloos.
7.3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid, is de Huurder bij annulering van de reservering korter dan
7 dagen voorafgaand aan het gereserveerde Tijdstip een vergoeding verschuldigd van 50% van de Vergoeding. Indien de Verhuurder reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de reservering, dient de Huurder deze kosten tevens te voldoen.
7.4. Wijzigen van het Tijdstip van de reservering kan in overleg met de Verhuurder. Indien de Verhuurder reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de reservering, dient de Huurder deze kosten tevens te voldoen.

ARTIKEL 8. BETALING en TARIEVEN

8.1. De betalingsverplichting van de Huurder vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.3. Bij een niet tijdige betaling is Huurder, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voorparticuliere klanten geldt het wettelijke BIK-tarief) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5. In bovenstaande gevallen heeft Verhuurder voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.6. De tarieven van de Werkplekken zijn zichtbaar op de Website. De getoonde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van overige diensten zoals catering.
8.7. Betaling geschiedt vooraf via Ideal, dan wel achteraf door overboeking op de bankrekening van de Verhuurder.
8.8. Huurder gaat er mee akkoord dat Verhuurder
elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Verhuurder zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van Huurder of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.10. Huurder kan bezwaren tegen de door Verhuurder verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verhuurder kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Verhuurder een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van  niet op.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover is bepaald in dit artikel 9.
9.2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van Huurder ten tijde van boeking.
9.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele storingen van, defecten in of beperkte werking van de IT-diensten, zoals het aangeboden internet.
9.4. Verhuurder sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Verhuurder geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Verhuurder.
9.5. Verhuurder is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 10 – Klachten

10.1. Klachten over de dienstverlening van de Verhuurder dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de Overeenkomst is geëindigd, Schriftelijk aan de Verhuurder medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
10.2. Rechtsvorderingen betreffende de gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen een half jaar na een tijdig bezwaar op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. De Verhuurder heeft het recht zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, welke hij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een zijn redelijkerwijs niet toe te rekenen oorzaak, op te schorten tot het moment dat de Verhuurder alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
11.2. Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop de Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan de Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte van de uitvoerende persoon binnen de onderneming van de Verhuurder en werkstakingen in zijn onderneming of van derden daaronder begrepen. De Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3. Voor zover de Verhuurder voor de uitvoering van de Overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan de Verhuurder toegerekend kunnen worden.
11.4. De Verhuurder heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien de Overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor de Huurder een recht ontstaat op korting op de Vergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. De Verhuurder zal de Huurder onverwijld op de hoogte stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel Huurder als Verhuurder, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Verhuurder de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan Huurder (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van Huurder faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat Huurder niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• Huurderhandelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Verhuurder voortvloeiende verplichting;
• Huurder inbreuk maakt op rechten van derden;
• Huurder handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Verhuurder;
• Huurder niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Verhuurder zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien Huurder op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Verhuurder vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Verhuurder behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Verhuurder overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij Huurder hiervan op de hoogte. Het staat Huurder vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verhuurder en de Huurder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
13.2. Indien de Huurder in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Verhuurder alleen bindend indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
13.3. Indien Verhuurder op eigen initiatief ten gunste van de Huurder afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
13.4. Zowel de Huurder als Verhuurder zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
13.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Huurder zijn niet van toepassing.
13.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de Huurder op een derden worden overgedragen indien Verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
13.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.8. De Huurder en Verhuurder zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
13.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Verhuurder en Huurder tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.